Career Fair Supehero/in

For English ctrl+click

Manuál Veletrh pracovních příležitostí – stojí za projití

 

Co a jak dělat, aby byl pro vás veletrh skvělou zkušeností?

PŘÍPRAVA-MIND OVER MATTER

Veletrh je místo, kde se ukazují svaly, zkušenosti a chuť být pracovním supermanem. Pakliže nemám co ukázat, tak to není úplně místo pro mě.

 

Naopak univerzitní veletrh je taková laborka nebo cvičení, kde si můžete bezpečně téměř bez rizika vyzkoušet a aplikovat postupy z přednášek. Na veletrhu můžete:

 • najít směr, kterým byste se mohli ubírat;
 • vyzkoušet si pohovory, pokládání otázek, získat názor na vaše CV, zjistit, jak probíhají výběrka;
 • ozkoušet si svoje dovednosti v kontextu trhu práce /aktivita, komunikace, prezentace, zvídavost/.

A ano, veletrhy nahrávají lidem, kteří jsou extroverti, nebojí se a mají co ukázat. Ale největší přínos z nich mají právě introverti a začínající studenti. Protože vědomé vystavení se stresové situaci, která nemá žádný reálný dopad na náš život, má vysoký růstový faktor.

 

Když už se odhodlám, že si s někým popovídám – co mám jako říkat?

K cvikům máte povinné přednášky a také najdete hodně informací ve skriptech, ale k veletrhu a jiným networkingům takový servis není, protože se tak nějak myslí, že to prostě zvládne každý.

A my jsme řekly NE a proto tu máte návod, co a jak. Je to taková podpora, kterou si upravíte, jak budete potřebovat, aby byla po pár úpravách vaše.

 

JAK ZAČÍT? - PRVNÍ VĚTU JE DOBRÉ MÍT PROMYŠLENOU

Dobré je předem, alespoň 3 minuty brouzdat na stránce společnosti. Přečíst, co nabízí. A popřemýšlet si, co bych od té společnosti chtěl/a:

 • - Brigáda, stáž, pracovní místo
 • - Jaké pozice by se u nich našli pro člověka s mými dovednostmi (oborem ve škole)
 • - Co bych měl umět/znát, abych byl pro společnost zajímavý (co a kde se to můžu ještě jako student naučit)
 • - Jak firma kouká na ekologii, aktivní lidi, co chtějí něco změnit, rodiče s dětmi
 • - Jak vypadá práce u nich ve firmě? Co se jim na jejich práci/firmě líbí?
 • - Zkontrolovat moje CV
 • - Radu, kam bych se mohl dát
 • - …

 

 PŘIPRAVÍM SI SVOJÍ PRVNÍ VĚTU

Když vím, co by mě zajímalo, připravím si první větu. Tzv. Elevatour pitch

Dobrý den, jsem student oboru XX v ročníku Xy a chtěl bych vědět/poprosit vás (doplním cíle, které mám).

 

OTÁZKY JSOU NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ – ŘÍKÁ 12 Z 10 MANAŽERŮ

Je to tak, otázky vám možní zjistit, jestli je společnost pro vás dost dobrá a také ukážete, že jste AKTIVNÍ a ZVÍDAVÍ. Na co se ptát?

Mají pro vás místo?

Místo: „Máte něco pro daňaře?“ můžete se zkusit zeptat: „Zajímám se o daňovou problematiku – jaká oddělení u vás by mě mohli uplatnit?

Kolik peněz se nabízí absolventům?

Spíš se vám budou snažit neodpovědět na otázku, kolik peněz nabízejí. Ale můžete je „očůrat“ takto: „Jak na mě budete koukat, kdybych si řekl o 37 tis?“ „Kdybych chtěl mít plat 45k CZK, jak dlouho bude trvat, než bych se na takové peníze u vás dostal?“

Další otázky:

Jak vypadá adaptační proces?

Když mám nějaký inovativní nápad, jak ho mám prezentovat, aby se jim ve firmě někdo zabýval?

Jak je to s dovolenou a sick days?

Jaké máte benefity? Ve škole říkali, že benefity jsou často skrytým solidním balíkem k platu, tak bych to chtěl ověřit.

Vím, že je to blbé, ale jaká máte služební auta a kdo a kdy je dostává?

Jaká by mohla být moje bakalářka/diplomka, aby mi pomohla k místu u vás ve firmě? Případně, jak vás oslovit, kdybych chtěl nějakou konzultaci k mé práci?

Jak na vás působí moje CV? Co bych mohl ještě přidat (ve smyslu naučit se), abych pro vás byl dobrým kandidátem?

Jak moc čtete motivační dopisy?

Kdyby mě zajímala tahle pozice – s kým bych si mohl popovídat o tom o čem ta pozice vlastně je?

Na všechny otázky se můžete zkusit zeptat, můžete přidat vlastní anebo si je upravit, jak potřebujete. Držíme palce.

 

 PÁR RAD NA ZÁVĚR

 • Víte, že než je váš mozek opravdu nachystaný podávat výkon potřebuje se cca 10-15 nažhavit? /znáte to ze čtení knihy, často je 1. stránka nejnáročnější/. Proto je dobré si vyzkoušet setkání s firmou, která vás tak nezajímá, abyste se správně rozehřáli.

 Projděte si vystavovatele předem a rozdělte si je do 3 skupin:

                                Wow, dream job

                               Zajímavé

                               „Meh“

Nejprve si svou elevarout pitch vyzkoušejte na 2-3 stáncích a až pak vyrazte ke stánku WOW.

 • Čím více setkání realizujete, tím lépe pro vás. Dobrý základ je navštívit alespoň 5 firem, ale jsou i tací, co zvládnou obejít všechny.
 • Ideálním cílem je získat vizitku se jménem a osobním emailem zástupce společnosti, se kterým jsme mluvili.
 • Někdy narazíte na zástupce společnosti, co se s vámi nebude chtít moc bavit – nezoufejte a neházejte všechny do jednoho pytle. Jsou to taky jen lidé a občas dojde síla. Zkuste dalšího a a nebo přijďte později /ODLOLNOST a NEZDOLNOST jsou skvělé dovednosti, které se hodí a tím, že to zkusíte znova, ji trénujete, protože přinutí váš mozek prožít tzv. korektivní zkušenost/.
 • Poděkujte nám za rady tím, že budete aktivní a přinutíte přijít pár svých kamarádů

 

 

 

 

 

 

 

Career Fair

What can be done to make the Fair a great experience for you?

PREPARATION - MIND OVER MATTER

The Fair is a place where experience and the desire to be a working superman are shown. If I have nothing to show, then this is not the place for me.

 

On the contrary, a university Career Fair is a laboratory or an exercise where you can safely try and apply the procedures from lectures safely without risk. At the Career Fair you can:

 • - find the direction you could take,
 • - try interviews, asking questions, get an opinion on your CV, find out how the selection process works,
 • - test your skills in the context of the labor market / activity, communication, presentation, curiosity /.

And yes, fairs suit people who are extroverts - not afraid and have something to show. But the greatest benefit of them is for introverts and beginning students because conscious exposure to a stressful situation that has no real impact on our lives has a high growth factor.

 

When I decide to talk to someone - what do I say?

You have lectures at the university, and you will also find a lot of information in books. However, there is no such service for the fair and other networking because it is generally believed that everyone can just do it.

And we said NO and that's why you have instructions here. It's the kind of support you adjust as you need.

HOW TO BEGIN? - IT'S GOOD TO HAVE THE FIRST SENTENCE READY

It is good to browse the company's website in advance. Read what the company has to offer. And think about what I want from that company:

 • - part-time job, internship, full-time job
 • - What job positions would they find for a person with my skills?
 • - What should I know to be interesting for the company (what and where I can still learn it as a student)?
 • - How does the company perceive ecology, active people who want to change something, parents with children?
 • - What does working for your company look like? What do they like about their work / company?
 • - Check my CV
 • - Advice on where I can go
 • - …

 

 

MY opening SENTENCE

When I know what I'd be interested in, I'll prepare the first sentence.

“Hello, I am a student of …………………. in the ……………….year and I would like to know / ask you ................ (fill in).”

 

QUESTIONS ARE VERY IMPORTANT - 12 IN 10 MANAGERS SAY

That's right, questions can tell you if the company is good enough for you and you will also show that you are ACTIVE and CURIOUS. What to ask?

 

Do they have a place for you?

You may try to ask: "I'm interested in tax issues - what departments would be right for me?"

How much money is offered to graduates?

They will try not to answer the question of how much money they offer. But you can try it like this: "How would you look at me if I asked for 37 thousand CZK?" or "If I wanted to have a salary of 45 thousand CZK, how long will it take for me to have such a salary?"

 

Other questions:

What does the adaptation process look like?

If I have an innovative idea, how do I present it so that someone can deal with them?

What about holidays and sick days?

What are your benefits?

I know it's stupid, but what company cars do you have and who and when gets them?

What should my thesis look like to help me get a job at your company?

How does my CV affect you? What else could I add (in the sense of learning) to be a good candidate for you?

Do you read cover letters?

If I'm interested in this position - who can I talk to about what the position is all about?

 

You can try to ask all the questions, add your own or edit them as needed. Fingers crossed.

 

 

 

 

A FEW TIPS AT THE END

 • - If after 2-3 interactions the other party does not offer you a video call and it would be more pleasant for you, do not be afraid to ask it.
 • - Sometimes you can talk to a company representative who won't be completely nice to you - don't despair. Try another and maybe it will change / RESILIENCE is great skill that need to be trained. /
 • - Attach your CV - even a bad CV is better than no CV - at least for company representatives.
 • - Do you know that it takes about 10-15 minutes to warm up your brain before is ready to perform? That's why it's good to try meeting a company that doesn't interest you so that you warm up properly.
 • - The more meetings you have, the better for you. It is good to visit at least 5 companies, but there are also those who can visit them all.

Best “Thank you” for our advices would be your personal fearless activity on f

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.